טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

ליווי וייצוג מול המערכת הבנקאית

כל הגופים העסקיים עובדים מול המערכת הבנקאית אבל לא כל הגופים העסקיים יודעים איך לעבוד מול המערכת הבנקאית.
דו שיח עם המערכת הבנקאיתהמערכת הבנקאית היא מערכת גדולה, מקצועית בעלת כללים משלה ולעיתים שפה משלה שלעיתים אינם תואמים את שפתו של הגוף המתקשר איתה. רבים הם המקרים בהם גוף עסקי לא מצליח לקבל את מבוקשו מהמערכת הבנקאית בשל חוסר תקשורת נכונה ואי הבנת דרישות המערכת.
בין אם מדובר בחברה חדשה שרק נוסדה וזקוקה לאשראי ראשוני לפעילותה ובין אם מדובר בחברה וותיקה הזקוקה להגדלת האשראי לצרכי התרחבותה או לצרכי מימון עסקה או פרויקט מסוימים ואפילו אם חברה רק מעוניינת למחזר את האשראי הקיים שלה, נדרש מכולן לנהל דו שיח עם המערכת הבנקאית. חלק נכבד מהחברות יזכו לערך מוסף גבוה במיוחד באם ינהלו דו שיח זה באמצעות גורם חיצוני מקצועי.
 
 
לחברתנו מערך קשרים עסקיים עם כל הבנקים בישראל ברמות השונות. חשוב מכך, אנו מכירים היטב את המערכת הבנקאית, אופן עבודתה ושפתה המקצועית. ניסיון רב שנים בעבודה מול המערכת הבנקאית מביא אותנו ליכולת לעזור לגופים עסקיים בניהול התקשרותם מול המערכת הבנקאית.
 
 

דו שיח עם המערכת הבנקאית

דו שיח של ארגון עסקי עם המערכת הבנקאית מתקיים על בסיס יום יומי. במקרים מסוימים אותם נמנה בקצרה מטה, מומלץ כי את הצד של הארגון העסקי ייצג גורם חיצוני מקצועי.
 1. בקשת אשראי
  בקשת אשראי היא מסמך מקצועי המוגש למערכת הבנקאית לצורך אישור קבלת אשראי חדש. יתרונה המובהק של בקשת אשראי הנערכת ומוגשת באמצעות גורם מקצועי נובעת מהיותה כתובה בשפה המובנת למערכת הבנקאית ומכילה את כל או מרבית הנתונים הנדרשים לה על מנת לקבל החלטה מקצועית ומושכלת.
שימוש בבקשת אשראי סדורה שהוכנה והוגשה ע"י גורם מקצועי, חוסכת זמן בדו השיח עם המערכת הבנקאית כמו גם תורמת משמעותית להבנת הצרכים וקבלת החלטות מושכלות.
בקשת אשראי יכולה להיות מוגשת למערכת הבנקאית עבור:
 • חברה חדשה שרק נוסדה וזקוקה לאשראי לתחילת פעילותה.
 • הגדלת אשראי לצרכי מימון הון חוזר והתרחבות הפעילות העסקית.
 • מימון פרויקט או עסקה ספציפיים.
 
בקשת אשראי תכלול לרוב את הפרקים הבאים:
1.1.  תמצית בקשת האשראי – מעין תקציר מנהלים.
1.2. תאור החברה, פעילותה והסביבה העסקית.
1.3.  מבנה החזקות – בעלי מניות וחברות בנות וקשורות.
1.4.  ניתוח פיננסי – ניתוח תוצאות הפעילות, ניתוח המצב הכספי.
1.5.  פירוט וניתוח האשראי הקיים.
1.6.  פירוט וניתוח צרכי האשראי המבוקש.
1.7.  ניתוח יכולת החזר האשראי.
1.8.  בטחונות מוצעים.
 
 1. מחזור אשראי
  מרבית הארגונים העסקיים אינם עורכים בדיקה של מבנה האשראי האופטימאלי על בסיס שוטף. לעיתים מבנה האשראי שנבנה בתקופות קודמות אינו תואם את המצב הקיים וזאת בשל מגוון רחב של סיבות כגון: שינויים בפעילות החברה ובהיקפה, שינויים בתנאי האשראי, שינויים בצרכים ועוד.
במקרים אלו, החברה נדרשת לבצע ניתוח מבנה האשראי הקיים, האלטרנטיבות למחזורו והכדאיות שבהן. במידה וממצאי הבדיקה מעלים כי ישנה כדאיות או צורך במחזור האשראי או שינוי המבנה שלו, נדרש לבצע פנייה למערכת הבנקאית בבקשה למחזור האשראי ולשינוי במבנה שלו. מחזור אשראי ושינוי מבנה האשראי לרוב ינבעו מסיבות של הקטנת עלויות מימון ושיפור יחסים פיננסיים.
הבקשה למחזור האשראי, בדומה לבקשת אשראי חדש, צריכה להיות מוגשת למערכת הבנקאית בצורה מקצועית ובשפה המובנת לה על מנת שתאשרה. מחזור אשראי אם כן, הוא תהליך המתבצע בתוך החברה ולאחריו מתנהל דו שיח עם המערכת הבנקאית.
 
שלבי המחזור העיקריים הם:
2.1.  פירוט וניתוח האשראי הקיים.
2.2.  פירוט וניתוח הצרכים הפיננסיים.
2.3.  ניתוח האלטרנטיבות למחזור האשראי.
2.4. ניתוח הצורך והכדאיות שבמחזור.
2.5.  הכנת בקשה למחזור אשראי ופנייה לבנק.
2.6.  ניהול מו"מ עם הבנק בקשר למחזור האשראי.
 
 1. אמות מידה פיננסיות - Covenants
  אמות מידה פיננסיות הן התניות הנקבעות בהסכם שבין המלווה והלווה. מטרת ההתניות היא לשמש הגנה למלווה בפני הרעה עתידית במצבו של הלווה העלול לפגוע ביכולתו לפרוע את האשראי שניתן לו. ההתניות כוללות התחייבות של הלווה לעמוד באמות מידה פיננסיות הכוללות בעיקר עמידה ביחסים פיננסים, רווחיות, הון עצמי ויכול שיחייב אישור מוקדם של המלווה לביצוע פעולות כגון: חלוקת דיבידנדים, דמי ניהול לבעלי עניין, שעבודים אחרים ואף ביצוע עסקאות מהותיות.
אי עמידה באמות המידה הפיננסיות עלול לגרור דרישה של המלווה להעמיד לפירעון מיידי את כל התחייבות החברה כלפיו ואף לחלט ערבויות.
חברה העומדת בפני חתימה על הסכם הכולל אמות מידה פיננסיות מומלץ כי תיעזר בגורמים מקצועיים על מנת לוודא כי אמות המידה שנקבעו תואמות את צרכיה שכן עלולה להיות להן השלכות קריטיות בעתיד.
 1. אשראים מיוחדים
  באגף לאשראים מיוחדים בכל בנק מנוהלים חשבונות הבנק שהינן ב"סיכון גבוה" בעיני הבנק. האגף לאשראים מיוחדים מאויש בצוותים מקצועיים המנהלים ועוקבים אחר כל אחד מהחשבונות ברמה היום יומית. במרבית המקרים המדובר בחברות ועסקים שנקלעו לקשיים ויש חשש כבד כי לא יוכלו לעמוד בהחזר חובותיהם לבנק. לכאורה שלושת האפשרויות המרכזיות העומדות בפני חברות המגיעות לאגף זה הם: הגעה להסדר עם הבנק, תביעה משפטית או פירוק/כינוס/הקפאת הליכים.
למרות כך, ישנם מקרים בהם שני הצדדים, בעלי החברה והבנק מעריכים כי ניתן להבריא את החברה ואף מסכימים לתרום כל אחד בחלקו להצלחת ההבראה. בעלי החברה יתרמו בהזרמה לחברה או בהכנסת משקיע והבנק יתרום בהסדרת האשראי לתקופת הניסיון. במקרה כזה סביר כי יוחלט בהסכמת שני הצדדים על מינוי גורם מקצועי מלווה לחברה. הליווי המקצועי יהא ליווי ניהולי וליווי פיננסי. המלווה הפיננסי יידרש לעקוב מקרוב על ההתנהלות הפיננסית של החברה בתקופת הניסיון ולהיות החוליה המקשרת והמדווחת שבין החברה והבנק.
 1. הסדרים ופריסת חובות
  במצבים מסוימים, מחליט הבנק לסיים את הדו שיח המסחרי ולהתחיל בהליכים משפטיים לגביית החובות שלא שולמו לו. בשלב הזה עובר הטיפול בתיק למחלקות המשפטיות. במקרים בהם החוב שטרם שולם אינו מסכן את פעילות העסק וההליכים אינם כרוכים בבקשת פירוק או כינוס נכסי החברה, יש מקום ואינטרס לשני הצדדים לנסות ולהגיע להסדר תשלומים או פריסת חובות עוד בטרם יכריע בית המשפט בסוגיה.

  ניהול המו"מ עם המחלקה המשפטית של הבנק לעיתים קרובות מלווה ביועץ משפטי של החברה. התערבותו של גורם מקצועי במו"מ יכולה להוביל למציאת פתרון הסדר המתאים לשני הצדדים ויחסוך את המשך ההליכים המשפטיים.
 
בנקאות היא שפה. על מנת לנהל דוח שיח פורה ויעיל עם המערכת הבנקאית, מומלץ להיעזר בגורם מקצועי שיכין וינהל את דו השיח במטרה למקסם את תוצאותיו.
 
לעמוד הקודם