טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

בדיקת נאותות - Due Diligence

בדיקת נאותות
בדיקת נאותות הוא הליך שנועד להבהיר למשקיע את החשיפות והסיכונים הכרוכים במסגרת עסקת רכישה או מיזוג. הליך בדיקת הנאותות הוא למעשה בדיקה מקיפה של הנושאים העיקריים הקשורים בחברה הנבדקת. נושאים אלו לרוב כוללים היבטים עסקיים, פיננסיים ומשפטיים. בדיקת הנאותות כוללת את איסוף כל המידע הרלבנטי, ניתוחו והסקת מסקנות בהתאם.
 
בדיקת הנאותות החשבונאית פיננסית מתמקדת בניתוח מצבה הפיננסי של החברה במטרה לאמוד את החשיפות הכרוכות כתוצאה מהרישומים החשבונאיים ולנתח את מצבה הפיננסי של החברה ואיתנותה במועד הרכישה כמו גם ניתוח מגמות וחשיפות עתידיות אפשריות.  
 
בדיקת נאותות היא הליך חשוב במיוחד למשקיע. איכות התהליך קריטית למיקסום הערך המוסף ממנו ואיתור כל נקודות המפתח הנדרשות למשקיע.
 
חברתנו בעלת ניסיון עשיר בניתוח עסקי חשבונאי ופיננסי איכותי ומורכב. אנו מספקים שירותי בדיקת נאותות עסקית חשבונאית ופיננסית לחברות כחלק מעסקת רכישה או במסגרת עסקאות מיזוג וכן לחברות המייעדות עצמן למכירה ומכינות את בדיקת הנאותות בעצמן ומראש.
 
 

למה צריך בדיקת נאותות?

בדיקת נאותות כאמור מתבצעת עבור משקיע לפני עסקת רכישה או מיזוג. מטרות הבדיקה והערכים המוספים המרכזיים למשקיע הם:
 1. איתור חשיפות וסיכונים הכרוכים בחברה – סיכונים אלה יכולים להיות סיכונים עסקיים, משפטיים, פיננסיים או אחרים.
 2. הבנת המצב העסקי, פיננסי ומשפטי של החברה.
 3. איתור נקודות חולשה, חוזקה, הזדמנויות ואיומים.
 4. תכנון מבנה עסקה אופטימאלי.
 5. הערכת ערך העסקה.
 

הנושאים הנבדקים בבדיקת הנאותות

ניתן לחלק את הנושאים הנבדקים בבדיקת הנאותות למספר פרקים:
 
1.     בדיקת נאותות עסקית
1.1.  בחינה וניתוח קריטריונים מהותיים להצלחת העסק.
1.2.  ניתוח SWOT.
1.3.  ניתוח סיכונים עסקיים ותפעוליים.
1.4.  בחינת האסטרטגיה העסקית.
1.5.  בחינת רמת הניהול, מבנה ארגוני ,משאבי אנוש ומערכי פעילות שונים בחברה.
 
2.     בדיקת נאותות פיננסית חשבונאית
2.1.  ניתוח דוחות כספיים.
2.2.  מהימנות נתונים היסטוריים.
2.3.  איתור סיכונים פיננסיים ובחינת איתנות פיננסית.
2.4.  בחינת סבירות תחזיות פיננסיות.
2.5.  איתור חשיפות חשבונאיות.
 
3.     בדיקת נאותות משפטית
3.1.  בחינת מסמכי יסוד.
3.2.  בחינת מערכי החוזים של החברה (לקוחות, ספקים, זכויות וכו').
3.3.  בחינת תביעות והליכים משפטיים.
3.4.  בחינת קניין פיסי ורוחני.
3.5.  בחינת הגבלים עסקיים.
3.6.  בחינת השפעות רגולטוריות אחרות.
 
4.      בדיקת נאותות בנושאים אחרים.
4.1.  בדיקת נאותות מיסויית.
4.2.  בדיקת נאותות מערכות מידע.
4.3.  בדיקת נאותות טכנולוגית / הנדסית.
 
 

המטרות העיקריות שבבדיקת הנאותות החשבונאית פיננסית

בדיקת הנאותות בהיבטים החשבונאיים והפיננסיים נועדה למטרות העיקריות הבאות:
 1. בחינת נאותות הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה – בפועל בחינה זו נעשית ע"י איתור התחייבויות שאינן כלולות בספרי החברה או רישום נכסים והתחייבויות בערך שאינו נאות.
 2. ניתוח תוצאות הפעילות.
 3. ניתוח מרכזי רווח.
 4. ניתוח הוצאות.
 5. ניתוח הון חוזר.
 6. ניתוח השקעות צפויות.
בדיקת נאותות היא הליך חשוב במיוחד למשקיע. איכות התהליך קריטית למיקסום הערך המוסף ממנו ואיתור כל נקודות המפתח הנדרשות למשקיע. בחירת מבצע איכותי ומקצועי לבדיקה הכרחית להצלחתו.
 
לעמוד הקודם