טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

מה משפיע על מחיר האופציות?

מה משפיע על מחירי האופציות

מחיר האופציה (הפרמיה) משקף את הערכת השווי הכלכלי הגלום באופציה המושפע מהגורמים הבאים:
  1. מחיר השוק של נכס הבסיס.
  2. מחיר המימוש.
  3. הזמן לפקיעה.
  4. שיעור הריבית.
  5. סטיית התקן של תשואת מחיר נכס הבסיס.
נהוג לחלק את מחיר האופציה כפי שנקבע בשוק לשני מרכיבים עיקריים: הערך הפנימי וערך הזמן כאשר:
 
ערך פנימי - תזרים המזומנים הנובע ממימוש מיידי של האופציה.
ערך הזמן - תוספת הערך מעבר לערך הפנימי. תוספת ערך זו נובעת משני גורמים עיקריים: תנודתיות וריבית.
 

הערך הפנימי

תזרים המזומנים הנובע ממימוש מיידי של האופציה.

 אופציה בתוך הכסף – In the Money

אופציה בכסף – At the Money

אופציה מחוץ לכסף – Out of the Money

 

ערך הזמן

ערך הזמן נובע משני גורמים עיקריים, הקשורים למשך חיי האופציה ומעניקים לה ערך מעבר לערך הפנימי: תנודתיות וריבית.
ערך הזמן - תנודתיות

ערך הזמן – ריבית

ערך הזמן – ריבית באופציית CALL

ערך הזמן – ריבית באופציית PUT

ערך הזמן סיכום

 

להלן טבלה המרכזת את הגורמים המשפיעים על מחירי האופציות:

 
 
מאמרים נוספים בנושא:
לעמוד הקודם