טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

מהם יחסים פיננסיים

יחסים פיננסיים

יחסים פיננסיים הינם כלי מקובל לניתוח מצבה של חברה וקבלת אינדיקציות. היחסים הפיננסיים נועדו בעיקרם לניתוח מגמות באמצעות:

 
היחסים הפיננסיים מחולקים לארבע קבוצות:
  1. יחסי נזילות (Liquidity Ratios)
  2. יחסי רווחיות (Profitability Ratios)
  3. יחסי מבנה הון (Capital Structure Ratios)
  4. יחסי יעילות תפעולית (Efficiency Ratios)
 
  1. יחסי נזילות (Liquidity Ratios)
יחסי הנזילות בוחנים את יכולות החברה לעמוד בהתחייבויותיה ולהתמודד עם לחצים פיננסיים בלתי צפויים בזמן הקצר. יחסים אלו נועדו למדידת מצב הנזילות של החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויות השוטפות שלה באמצעות הנכסים השוטפים שלה ויכולתה להתמודד עם קשיים פיננסיים בטווח הקצר. ככל שהיחס גבוה יותר, כך הנזילות של החברה גבוהה יותר ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות ולהתמודד עם קשיים פיננסיים בטווח הקצר גם היא גבוהה יותר. יחסי הנזילות מעניינים בעיקר את נותני האשראי.
 
היחס השוטף (Current Ratio) :
 
סה"כ נכסים שוטפים
-----------------------------   
סה"כ התחייבויות שוטפות
 
היחס המהיר (Quick Ratio) :
 
סה"כ נכסים שוטפים ללא מלאי
-----------------------------------
סה"כ התחייבויות שוטפות
 
רמת נזילות מיידית (Cash Position) :
 
מזומנים ושווי מזומנים + ני"ע סחירים
-----------------------------------------
סה"כ התחייבויות שוטפות
 
 
הון חוזר נטו ביחס לסה"כ המאזן (Working Capital to Total Assets) :
 
נכסים שוטפים – התחייבויות שוטפות (הון חוזר)
------------------------------------------
סה"כ המאזן
 
 
  1. יחסי רווחיות (Profitability Ratios)

יחסי הרווחיות נועדו למדידת תשואת הרווח ושיעורו. ככל שהיחס גבוה יותר כך שיעורי הרווחיות והתשואה על ההון העצמי והנכסים גבוהה יותר. יחסים אלו ייבחנו על פני זמן לזיהוי המגמה בפעילות החברה. יחסים אלו גם יבחנו גם אל מול חברות אחרות בתחום הפעילות של החברה.

התשואה להון (Return On Owner's Equity          : (
 
רווח נקי
 ---------
הון עצמי
 
התשואה על הנכסים (Return On Assets) :
 
רווח תפעולי
-------------------------
סך הנכסים
 
שולי הרווח (Profit Margin) :
רווח נקי                    רווח גולמי
-----------------      -----------------------
מכירות                      מכירות
 
 
  1. יחסי מבנה הון (Capital Structure Ratios)

יחסים אלו מודדים באיזו מידה החברה ממונפת (כלומר מהו החלק של ההון הזר אל מול ההון העצמי) ומה יחס ההתחייבויות וההון העצמי לסך הנכסים. גודל המנוף הפיננסי מהווה קנה מידה לסיכון.

מדד המנוף הפיננסי (Financial Leverage) :
 
הון זר
----------
הון עצמי
 
הון זר ביחס לסה"כ המאזן (Debt to total Assets) :
 
סה"כ התחייבויות
--------------------
סה"כ מאזן
 
הון עצמי ביחס לסה"כ מאזן  : (Equity to total Assets) 
 
הון עצמי
------------
סה"כ מאזן
 
 
  1. יחסי יעילות תפעולית (Efficiency Ratios)

יחסים אלו משמשים להערכת ביצועים תפעוליים כמו גם בחיזוי קשיים פיננסים של חברות.

יחס לקוחות
 
לקוחות + שטרות (ממוצע)
----------------------------------------
סה"כ מכירות
 
יחס ספקים
ספקים + שטרות (ממוצע)
-------------------------------------------
עלות מכירות
יחס מלאי
מלאי
--------------------------------
עלות מכירות
 
 
ימי חייבים/זכאים/מלאי                          יחס * 365
 
 
לעמוד הקודם