טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

הצעת חוק בעניין הרווחים הכלואים

אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק בעניין הרווחים הכלואים

  •  מאמר מערכת מינוף1 מימון ניהול ופיננסים בע"מ, אוגוסט 2012.
בתאריך 6 באוגוסט 2012 פורסמה ברשומות הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ב, 2012 העוסקת בעניין הרווחים הכלואים.
הרווחים הכלואים הינם רווחים שהיו פטורים ממס בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון כנוסחו לפני תיקון מס' 68, ואשר טרם חולקו על ידי החברה. בהתאם להוראות חוק עידוד השקעות הון טרם השינוי המוצע, חלוקת דיבידנד מהרווחים הפטורים מחייבת את החברה בתשלום מס חברות מופחת שהיה חל על החברה אלמלא הפטור בשיעור 10%-25% (בהתאם לשיעור השקעת החוץ).
בחודש יוני פרסמה רשות המסים הודעה לעיתונות לפיה שר האוצר החליט לקבוע הוראת שעה בנושא מיסוי הרווחים הכלואים ובתאריך 9 ביולי 2012 פורסם תזכיר חוק לתיקון חוק עידוד השקעות הון בנושא זה. כאמור, בתאריך 6 באוגוסט 2012 פורסמה הצעת החוק מטעם הממשלה שאושרה בקריאה ראשונה.
יש לציין כי הצעת החוק כוללת מספר שינויים מפרסומי רשות המיסים בחודש יוני ואף מתזכיר החוק שפורסם ביולי. להלן עיקרי הצעת החוק והשינויים העיקריים שחלו בו:
  1. תקופת הצטברותם של הרווחים הכלואים
בהתאם להצעת החוק מוצע לחייב רווחים פטורים שנצטברו בחברה עד ליום 31 בדצמבר 2011, בשיעור מס חברות מוטב, (לעומת רווחים שנצטברו בחברה עד ליום 31 בדצמבר 2010 כפי שנקבע בתזכיר החוק) ובלבד שבתקופת ההטבה לחברה מפעל מועדף או מוטב או מאושר בישראל.
  1. תקופת ההטבה
בהצעת החוק נקבע כי תקופת ההטבה תהא שנה מיום פרסום החוק, (לעומת תקופת הטבה שתחול מיום פרסום החוק ועד ליום 31 בדצמבר 2013 כפי שהוצע בתזכיר החוק),  אשר במהלכה החברה תהא רשאית לבחור לשלם את מס החברות המוטב וזאת בהודעה שתגיש לפקיד השומה.
  1. תשלום המס
בהצעת החוק נקבע כי חברה שבחרה לשלם את מס החברות המוטב בתקופה האמורה תשלמו תוך 30 ימים ממתן ההודעה.
  1. שיעור המס המוטב
בהצעת החוק נקבע כי מס החברות המוטב יקבע בהתאם למנגנון על פיו ככל שהחברה תבקש להפשיר חלק גדול יותר מרווחיה הפטורים, כך תגדל הטבת המס לה תזכה.  בהתאם להצעת החוק,  שיעור מס החברות המוטב ינוע בין 30% ל- 60% ממס החברות שאותו הייתה החברה נדרשת לשלם בגין חלוקת דיבידנד מהרווחים הפטורים (לעומת 30% עד 70% בתזכיר החוק). 
  1. שיעור מס מינימאלי
בהצעת החוק נקבע כי שיעור המס המופחת לא יפחת מ-6% (מגבלה זו לא הייתה קיימת בתזכיר החוק).
  1. דרישה ל"השקעה מיועדת"
בהצעת החוק בוטלה הדרישה שהייתה כלולה בתזכיר החוק בדבר "השקעה מיועדת" בנכסים יצרניים או במחקר ופיתוח או בשכר עבודה לעובדים חדשים.
  1. ניכוי במקור בעת חלוקת הרווחים הכלואים
בהצעת החוק נקבע,  כי כאשר מדובר בחברה בעלת מפעל מאושר ו/או מוטב יחול ניכוי מס במקור בשיעור 15% על כלל בעלי המניות בעת חלוקת הדיבידנד.
כאשר מדובר בחברה שבחרה להחיל על עצמה את הטבות המפעל המועדף, לא תחול חובת ניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד לחברה ישראלית בהתאם למפורט בחוק.
 
לעיון בהצעת החוק – לחץ כאן.
 
לעמוד הקודם