טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

הערכת שווי חברה בהליכי גירושין - שווה בדיקה

הערכת שווי חברה בהליכי גירושין – שווה בדיקה
נקודות שיכולות להיות שוות הון למי מהצדדים בהליך הפירוד
מאת: נעם בכר, רו"ח
לא אחת, הליך הפירוד והגירושין בין בני זוג, כרוך בהערכת שווי חברה או עסק בבעלות מי מהצדדים. באין הסכמה בין הצדדים על השווי ההוגן של החברה או העסק פונים הצדדים בעצמם או באמצעות בית המשפט למומחה חיצוני לקביעת שווי החברה או העסק לצורך איזון המשאבים.
מאמר זה סוקר בקצרה את השיטה הנפוצה להערכת שווי חברה או עסק וכמה נקודות מרכזיות שכל צד ובא כוחו צריך להיות ער להן מכיוון שהן יכולות להיות משמעותיות מאוד מבחינה כספית למי מהצדדים. צריך לזכור כי מטרת הערכת השווי היא קביעת השווי הוגן של החברה או העסק, בדיוק כמו בהערכת שווי נכסי נדל"ן. שווי הוגן מוגדר כמחיר שבין מוכר מרצון לקונה מרצון כשאין יחסים מיוחדים בין הצדדים.
קיימות מספר שיטות להערכת שווי חברה או עסק אולם השיטה המקובלת והנפוצה ביותר הינה שיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF). על פי שיטה זו, מעריך השווי בונה תחזית עתידית למזומנים החופשיים הצפויים להיות מופקים מהחברה בעתיד אותם הוא מהוון להיום על מנת לקבוע את שוויים הנוכחי. הערך הנוכחי המתקבל הינו שווי הפעילות אליו יש להוסיף נכסים פיננסיים כגון: מזומנים, ניירות ערך , פיקדונות וכדומה ולהפחית התחייבויות פיננסיות כגון: אשראי בנקאי, הלוואות לרבות התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד וכדומה. במידה ולחברה או לעסק ישנם נכסים נוספים שאינם משמשים את פעילותה, יש להוסיפם לשווי על פי השווי הוגן שלהם.
על פי ההסבר הכללי של שיטת הערכת השווי, ברור כי היא מבוססת על תחזיות עתידיות ובשל כך הינה עבודה סובייקטיבית בעיקרה המבוססת על הנחות עבודה הצופות פני עתיד על פי הערכות היכולות להיות שונות באופן מהותי בין מספר מעריכי שווי שונים.
בהתאם, יש לדעת כי ישנם מספר פרמטרים עיקריים המשפיעים על הערכת השווי באופן מהותי
תחזית תזרימי המזומנים – התחזית הינה כאמור צופה פני עתיד וככל שמעריך השווי ישתכנע כי העתיד צפוי להיות "ורוד" ורווחי יותר, כך צפויה לעלות באופן משמעותי הערכת השווי/
שיעור ההיוון – לאחר שהנחנו דעתנו כי התחזית הינה סבירה, הרי שכעת יש לקבוע על פי איזה שיעור יש להוונה להיום. גם כאן, שיעור ההיוון יכול להשפיע באופן דרמטי על תוצאות הערכת השווי/
שיעור הצמיחה הפרמננטי – מרבית הערכות השווי מניחות כי החברה או העסק יפעלו כ"עסק חי" מהיום ולעד ולכן בסיום התחזית הפרטנית לכמה שנים קדימה, מבצע מעריך השווי הנחה לגבי התנהגות התזרים בעתיד היותר רחוק ולעד על בסיס קביעת שיעור צמיחה שנתי ממוצע לטווח הארוך.
 
למי שאינו עוסק בתחום, ההסבר לעיל עלול להיות לא פשוט כלל ומבלבל יותר מאשר מועיל ולשם כך אפרט את הנקודות המרכזיות עליהן יש לשים לב בעבודת הערכת שווי חברה או עסק תוך מתן דגש לנקודות משמעותיות הנפוצות בהליכי גירושין:
א. תחזית תזרימי המזומנים – יש לשים לב כי תחזית תזרימי מזומנים העתידית שנבנתה הינה סבירה ביחס לתוצאות העבר ולפעילות החברה תוך מתן דגש לנקודות הבאות:
א.1. אירועים חד פעמיים – במידה וחלו אירועים חד פעמיים בעבר הלא רחוק בעסקי החברה, יש לוודא כי אלה נוטרלו בבניית התחזית העתידית.
א.2. שכר עבודה והטבות לבעלי החברה – במקרים רבים ובמיוחד בעסקים משפחתיים, בעל העסק או החברה הינו המנהל בפועל המושך שכר והטבות בהתאם לשיקולים שונים. במידה והשכר שנמשך בפועל או ההטבות שונים מהשכר ההוגן והסביר לתפקיד שכזה, נדרש מעריך השווי לבנות את התחזית על בסיס שכר הוגן ולא על בסיס מה שנמשך בפועל בעבר. נקודה זו חשובה במיוחד בהליך גירושין בו אחד מבני הזוג עובד בחברה או בעסק ומשך בשוטף שכר נמוך מהשכר ההוגן לתפקיד זהה. פער זה יכול להיות שווה מאות אלפי שקלים ויותר למי מהצדדים לפי העניין. כמובן שנקודה זו יכולה להיות גם במקרה הפוך בו בעל החברה משך שכר והטבות גבוהות משמעותית מהשכר וההטבות המקובלות לתפקיד שכזה.
א.3. עסקאות צדדים קשורים – במרבית המקרים, מדובר בחברות פרטיות ומשפחתיות בהן נעשות עסקאות מסוגים שונים עם בעלי החברה או קרוביהם. יש לוודא כי עסקאות אלו נעשו במחירי שווי הוגן ובמידה ולא יש לנטרל  או להתאים אותן.
 
ב. שיעור ההיווןבמרבית המקרים שיעור ההיוון נקבע על ידי מעריך השווי עפ"י מודל פיננסי מקובל. מבלי להיכנס לפרטים, יש לוודא כי שיעור ההיוון הינו סביר ומייצג את רמת הסיכון הכרוכה בפעילות החברה או העסק. ככל ששיעור ההיוון גבוה יותר כך הערכת השווי תהא נמוכה יותר.
 
ג. שיעור הצמיחהשיעור הצמיחה המקובל במרבית הערכות השווי נע בטווח של 1-2 אחוזים. כל קביעה אחרת מטווח זה מחייבת בדיקה והסבר מפורט מדוע נבחרה. ככל ששיעור הצמיחה גבוה יותר, כך הערכת השווי תהא גבוהה יותר והשפעתה על תוצאות הערכת השווי יכולה להיות מהותית מאוד.
 
ד. נכסים והתחייבויות פיננסיות יש לוודא כי בהערכת השווי נכללו כל הנכסים הפיננסיים של החברה לרבות כל נכסיה בבנקים ובמוסדות פיננסיים אחרים וכן כל התחייבויותיה לאותם מוסדות. יש לציין כי נכסים והתחייבויות תפעוליים כגון: לקוחות, ספקים , מלאי וכו' אינם צריכים להיכלל בחישוב האמור.
 
לסיכום, הערכת השווי בכלל ובמקרים של הליכי גירושין הינה עבודה הכוללות מגוון הנחות ומבוססת על מידע צופה פני עתיד. בהתאם, הנחות שונות יכולות להביא לתוצאות שונות באופן מהותי. בשורה התחתונה יש לבדוק כי התוצאה שהתקבלה הינה סבירה ביחס לשווי אפשרי של החברה או העסק.
 
וטיפ לסיום - איך תבדקו שהתוצאה סבירה?
קחו את התוצאה הסופית של הערכת השווי, בדקו שהנכסים וההתחייבויות הפיננסיים שהוספו או הופחתו אכן נכונים ולאחר שתנטרלו אותם תקבלו את שווי הפעילות. חשבו מהו להערכתם הרווח האמיתי המייצג של החברה או העסק (תוך לקיחה בחשבון של עלויות ובפרט עלויות שכר סבירות לבעלי תפקידים שהם אחד מבני הזוג). חלקו שווי הפעילות ברווח המייצג וקיבלתם את מכפיל הרווח, כמובן ניתן להעזר ברואה חשבון. לפי כלל האצבע, אם התוצאה שקיבלתם הינה בין 5-10 הרי שאתם בטווח הסביר כמובן בהתאם לאופי החברה ופעילותה. אם התוצאה נמוכה מ-5 או גבוהה מ-10 צריך להיות הסבר מאוד מיוחד לתוצאה שהתקבלה.
 
זכרו כי האמור לעיל, הינו תאור כללי ותיאורטי בלבד וכל הערכת שווי צריכה להיבדק לגופה ומומלץ בכל מקרה להיעזר במומחה מהתחום.
 
מאמרים נוספים בסדרה:
 
 
לעמוד הקודם