טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

מה זה PPA

  •  מאמר מערכת מינוף1 מימון ניהול ופיננסים בע"מ.
 
תהליך "הקצאת עלות רכישה" הקרוי PPA (Purchase Price allocation) הינו תהליך בו מקצים את ההפרש שבין עלות הרכישה לבין ההון העצמי הנרכש.
בהתאם לתקנות ניירות ערך ולתקינה החשבונאית, חברות ציבוריות נדרשות לצרף עבודת PPA מהותית לדוחות הכספיים. העבודה נדרשת מיד לאחר ביצוע רכישה מהותית ואף אחת לתקופה במטרה לבחון  האם חלה פגיעה במוניטין.
 

למה צריך את זה?

במרבית המקרים, חברה הרוכשת חברה אחרת משלמת סכום השונה באופן מהותי משוויה המאזני של החברה הנרכשת. ההבדלים בין השווי המאזני של החברה הנרכשת והמחיר ששולם נובעים ממספר גורמים ובהם: שווי מאזני של נכסים מוחשיים השונה משווי השוק שלהם, לא קיים שווי מאזני לנכסים בלתי מוחשיים כגון: פטנטים, מותג וכדומה וכן תשלומים בגין מוניטין.
מטרת ה- PPA כשמה היא להקצות את עודף עלות הרכישה תוך ייחוסה לנכסים מוחשיים שנרכשו, נכסים לא מוחשיים שנרכשו והיתרה מיוחסת למוניטין.
בעידן הנוכחי, שיעור הנכסים הבלתי מוחשיים בדוחות הכספיים של החברות הולך וגדל. לפיכך, לעבודת ה-PPA ישנה חשיבות למשקיעים המעוניינים לבחון את השווי ההוגן של הנכסים המרכיבים את החברה הנרכשת ולקבל הערכה בלתי תלויה נוספת לגבי הסיכונים והתשואות הנובעים מהרכישה כמו גם תרומתה של הנרכשת לשווי הכללי של החברה הרוכשת.
 

תהליך ההקצאה:

1.       הקצאת עלות הרכישה לשווי הוגן של נכסים מוחשיים והתחייבויות.
2.       זיהוי נכסים בלתי מוחשיים, בחירת מודל הערכת שווי לכל נכס בלתי מוחשי וקביעת אורך החיים הכלכלי של הנכס הבלתי מוחשי.
3.       קביעת השווי ההוגן של הנכסים הבלתי מוחשיים בהתאם.
4.       היתרה הבלתי מוקצית מהווה מוניטין.
ישנם מצבים בהם היתרה שלילית ומהווה – "רווח מרכישה במחיר הזדמנותי".
 

קריטריונים לזיהוי נכסים לרבות נכסים לא מוחשיים:

  •  צפוי להניב הטבות כלכליות בעתיד; וגם
  •  ניתן להעריך את שוויו ההוגן בצורה אמינה; וגם
  •  ניתן להפרדה; או
  •  נובע מזכות משפטית/חוזית.
 

שיטות להערכת השווי ההוגן של הנכס:

  1. DCF – היוון תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהנכס (כולל התייחסות לגרט אם קיים).
  2. גישת השוק: הערכה בהתאם לעסקאות דומות שבוצעו בין אם בבורסה ובין אם בעסקאות אחרות, תוך שימוש במכפילים.
  3. גישת העלות: אומדן של העלות הנדרשת לשחזור הנכס או להחלפתו בנכס אחר בעל מאפיינים דומים.
 

זיהוי נכסים והתחייבויות – דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים:

 
 
תחום דוגמאות
שיווק סימנים מסחריים, מותגים, הסכמי אי תחרות.
לקוחות רשימות לקוחות, חוזי לקוחות, צבר הזמנות.
בסיס חוזים רישיונות, זיכיונות, הסכמי תמלוגים, אישורי בניה, זכויות שידור, זכויות שימוש.
טכנולוגיה פטנטים, תוכנה, טכנולוגיה, בסיס נתונים.
 
 
לעמוד הקודם