טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

הערכת שווי חברה או עסק באיזון משאבים

כמה נקודות מרכזיות לתשומת לב בהערכת שווי הנערכת במסגרת איזון משאבים

הליך איזון המשאבים נדרש בעיקרו על מנת לקבוע את חלוקת הרכוש בין בני זוג המצויים בהליך של פירוד. כאשר אחד מהנכסים הכלולים ברשימת הנכסים הדורשים חלוקה הינו חברה או עסק, נדרשת הערכת שווי לקביעת החלוקה בין הצדדים. במקרים בהם בני הזוג אינם מסכימים באשר לשווי, הרי שבית המשפט נאלץ לקבוע את השווי ולשם כך הוא מסתייע בחוות דעת מומחה. בניגוד לנכסים אחרים, הערכת שווי חברה או עסק הוא עניין מקצועי מאוד ונתון להערכות סובייקטיביות לגמרי של המומחה.

נסקור כאן בקצרה כמה נקודות חשובות שיש לשים לב אליהן לב בקבלת הערכת השווי מטעם המומחה שמינה בית המשפט.

 1. התאריך הקובע – בכל המקרים, נקבע תאריך קובע לעניין איזון המשאבים שבמרבית המקרים הינו תאריך במהלך שנה קלנדרית. מומחה הנדרש לבצע הערכת שווי לכן מבקש, בין השאר, מאזן בוחן לאותה שנה עד לתאריך הקובע. יש לשים לב כי מומחה שאינו בקיא בניהול פיננסי עשוי לעיתים קרובות לגזור את רווחיות החברה או העסק מאותו מאזן בוחן. אולם במרבית המקרים, נדרש לבצע במאזן הבוחן האמור התאמות ותיקונים על מנת שיישקף נאמנה את מצב החברה או העסק לאותה שנה. המאזן הבוחן משקף את רישום הפעולות במהלך העסקים הרגיל וללא התאמות נדרשות הוא עלול שלא לשקף נכונה את המצב ואף להטעות באופן מהותי. מאזן הבוחן צפוי שלא יכלול את כל ההכנסות ובעיקר את כל ההוצאות הצפויות כמו גם לא יכלול הקבלה בין ההכנסות וההוצאות. בנוסף, מאזן הבוחן במרבית המקרים לא כולל הוצאות מסוימות הנעשות במרבית החברות הפרטיות אחת לשנה על ידי רואה החשבון כמו: הוצאות פחת, הוצאות פיצויים ועוד. במקרים רבים אנו נתקלים בחוות דעת שהסתמכו על מאזני בוחן שאינם משקפים נכונה את מצב החברה או העסק ובהתאם נבנתה על בסיסם הערכת שווי העלולה להיות מוטה לאחד הצדדים ולפגוע באיזון הכלכלי האמיתי בסכומים מהותיים.
   
 2. שכר בן/בת הזוג – במקרים רבים, אחד לפחות מבני הזוג מועסק בחברה או בעסק ושכרו אינו משקף את השכר ההוגן לתפקידו וזת מסיבות שונות. הערכת השווי צריכה להתבצע על ידי חישוב השכר ההוגן לתפקיד אותו ממלא בן/בת הזוג. במקרים רבים התעלמות מנקודה זו עלולה להטות את הערכת השווי בצורה מהותית לאחד הצדדים.
   
 3. יתרות חובה של בן/בת הזוג – במקרים רבים בן/בת הזוג נמצא ביתרת חובה בחברה דהיינו חב לה כסף בגין סכומים שמשך מהחברה. סכום זה שנמשך מהחברה עד למועד הפירוד נמשך לטובת שני בני הזוג אולם המס בגינו טרם שולם. איזון המשאבים צריך שיכלול התייחסות לנקודה זו, כך שהמס שישולם על הכספים ששימשו את שני בני הזוג יחולק ביניהם. אי התייחסות לנקודה זו מביאה לעיוות המצב בו בן/בת הזוג שנשאר בחברה, ייאלץ לשלם בעתיד את המס בגין כספים ששימשו את שני בני הזוג.
   
 4. אירועים חד פעמיים – באם חלו בחברה או בעסק אירועים חד פעמים ששינו את התוצאות העסקיות של החברה, יש לוודא כי נוטרלו במסגרת הערכת השווי. התעלמות מנושא זה יכולה אף היא להטות את הערכת השווי בצורה מהותית.
   
 5. עסקאות מכירה/רכישה – במידה ובחברה או בעסק התבצעה עסקה של מכירת/רכישת מניות בין צדדים שאינם קשורים זמן סביר לפני המועד הקובע, המומחה אינו יכול להתעלם מכך והערכתו חייבת לקחת בחשבון את העסקאות הנ"ל. אם מספר חודשים לפני המועד הקובע, מניות החברה נמכרו או נרכשו מצד שלישי במחיר מסוים, הרי שצריכה לקום טענה מאוד חזקה ומוצקה, מדוע הערכת השווי לא תהא קרובה לאותו סכום עסקה.
 
בניגוד לנושאים אחרים במסגרת איזון המשאבים, הערכת שווי מקצועית היא תחום נפרד הדורש מיומנויות מקצועיות גבוהות וספציפיות לתחום. במקרים רבים, הערכת השווי מתבצעת כחלק בלתי נפרד מאיזון המשאבים למרות שנדרשת מיומנות שונה בין הנכסים הכלולים באיזון המשאבים. רשימת הנושאים האמורים לעיל הינה רק חלק קטן מנקודות מהותיות שביצוע לא מקצועי שלהן או התעלמות מהן עלולה להביא לנזק כספי גדול מאוד לאחר הצדדים.
 
יש לזכור כי האמור לעיל, הינו תיאור כללי ותיאורטי בלבד. כל הערכת שווי צריכה להיבדק לגופה באמצעות מומחה מהתחום.
 

מאמרים נוספים בתחום:

 
 
לעמוד הקודם